Nansen Dijalog Centar NDC Mostar

Nansen dijalog centar (NDC) Mostar je nezavisna nevladina organizacija koja osnažuje demokratske prakse i promovira dijalog između različitih etničkih, vjerskih, političkih i interesnih grupa kao sredstvo prevencije i rješavanja sukoba u Bosni i Hercegovini.

Saradnja sa NDC Mostar realizovala se tokom 2019. godine i obuhvatila je kreiranje komunikacijske strategije, uz razvoj prijedloga nove web stranice sa sadržajem.