Misija OSCE-a u BiH

Organizacija za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) najveća je svjetska regionalna sigurnosna organizacija, a Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pomaže BiH u ispunjenju obaveza, koje je ona preuzela kao država članica OSCE-a.

Naša saradnja sa Misijom OSCE-a traje duži niz godina tokom kojih smo pružili razne vrste usluga, kako glavnom uredu Misije smještenom u Sarajevu, tako i kancelarijama Misije u drugim gradovima u BiH.

 

  • Glavni ured Misije OSCE-a u BiH
  • U aprilu 2022. godine održana radionica na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“ za predstavnike/ce Stručne službe Predstavničkog doma i Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • U periodu od 26.10.2020. do 27.10.2020. godine realizovali smo obuku sa ciljem pružanja podrške izradi plana kriznog komuniciranja za Zastupnički dom Parlamenta FBiH i Dom naroda Parlamenta FBiH. Obuka je održana sa odabranim državnim službenicima zaposlenim u Parlamentu FBiH, koji su zaduženi za komunikaciju i javne poslove.
  • Tokom aprila i maja 2019. godine pružili smo usluge savjetovanja u procesu kreiranja plana komunikacijskih aktivnosti za promociju turističkih potencijala regije Trnovo.

 

  • Misija OSCE-a u BiH – Kancelarija u Brčkom

Ova saradnja realizovala se u tri faze (oktobar 2020., mart i juni 2021. godine) a obuhvatila je pripremu programa edukacije u skladu sa specifičnim zahtjevima klijenta iz oblasti Watchdog monitoringa i izvještavanja, sa fokusom na angažman mladih i rodnu ravnopravnost, te realizaciju on-line treninga za odabrane predstavnike nevladinog sektora iz Brčko Distrikta.

 

  • Misija OSCE-a u BiH – Kancelarija u Tuzli

Saradnja sa Kancelarijom OSCE Misije u Tuzli obuhvatila je procjenu o aktuelnim praksama i standardima komunikacije i transparentnosti u Skupštini i Vladi Tuzlanskog kantona, kao i realizaciju sastanka sa relevantnim predstavnicima institucija (april 2021.)

Na temelju prikupljenih informacija, uključujući i važeće smjernica (npr. Proaktivni standardi transparentnosti) agencija je izradila dokument „Konačni zaključci, analize i preporuke“ kao uputu za buduće mjere za unapređenje komunikacijskih praksi u institucijama.

Tokom 2022. godine saradnja je nastavljena a naša zadaća je bila da pružimo podršku zaposlenicima institucija da kreiraju komunikacijsku strategiju.