Britanska ambasada u Sarajevu - UK Department for International Development

Saradnja sa Britanskom ambasadom u Sarajevu je trajala duži vremenski period (juni 2015. - mart 2020.), tokom kojeg su naše aktivnosti bile usmjerene na:

  • pružanje podrške vladama BiH da komuniciraju o važnosti i napretku Reformske agende za postizanje poslovnog okruženja i poboljšanja zapošljavanja.
  • savjetovanje o eksternim i internim komunikacija, pružanje PR podrške tokom intervjua, priprema saopštenja za javnost, kreiranje obuka za medije i izrade plana strateške komunikacije kao i plana kriznog komuniciranja.
  • razvijanje, implementaciju, monitoring i evaluaciju kampanja javne informisanosti o Reformskoj agendi BiH.
  • kreiranje strateškog komunikacijskog plana za potrebe institucija na svim nivoima vlasti, organiziranje obuka iz oblasti strateških komunikacija i kampanja zagovaranja, kao i organiziranje Prve konferencije Međuinstitucionalne mreže komunikatora u BiH u martu 2020. godine.