Uloga vizualnog identiteta u komunikaciji

Vizualna komunikacija je način vizualnog predstavljanja informacija za učinkovito stvaranje značenja. To je jedna od tri glavne vrste komunikacije, uz verbalnu komunikaciju i neverbalnu komunikaciju. Vizualna komunikacija odnosi se na korištenje različitih grafičkih elemenata za jasno prenošenje poruke, što izaziva reakcije kod posmatrača i korisnika. Cilj je grafički prikazati informaciju, bila ona eksplicitna ili implicitna. Postoje mnoge vrste sadržaja u području vizualne komunikacije, s primjerima koji uključuju infografiku, interaktivni sadržaj i grafiku pokreta. Ali bez obzira na medij, svi sadrže barem neke od sljedećih elemenata: interaktivnost, ikonografiju, ilustraciju, prateći tekst, grafikone i animaciju.  U ovom procesu mogu se koristiti različiti formati sadržaja, od jednostavnih slika do interaktivne infografike.

Koja je vrsta vizualne komunikacije prikladna za određenu kampanju, ovisi o ciljnoj publici i ciljevima koje kompanija želi postići. Svaka kompanija komunicira svoje vrijednosti slikama, video zapisima i bojama. Boja je samo jedan od mnogih uspješnih primjera vizualne komunikacije. Korištenje živih boja, poput crvene i žute, na primjer, povezano je s pozitivnim emocijama, poput sreće i strasti. Nije iznenađenje što vizualna komunikacija prevladava u reklamnim odjelima kompanija koje za marketinšku strategiju imaju „humanizaciju“ brenda i stvaranje bliskih odnosa s javnosti. Ovaj koncept svake godine postaje sve važniji i sada je presudan za uspjeh. Uz poslove povezane s brendiranjem, vizualna komunikacija je, također, ključni element u drugim područjima marketinga, poput stvaranja sadržaja.

Infografike su izvrsni primjeri materijala koji miješaju grafičke resurse s tekstom kako bi stvorili jedinstveno, informativno iskustvo za potrošače. Primjeri gdje se vizualna komunikacija može koristiti uključuju konferencije i sajmove, web stranice, postove na društvenim mrežama, prezentacije u uredu i sastanke. Zato danas definicija uspjeha u marketingu sadržaja uključuje vizualnu komunikaciju.

U internom okruženju kompanija, znanje vizualne komunikacije, također, je ključno za osiguravanje usklađenosti tima. Na primjer, prezentacije i izvještaji postaju mnogo bogatiji i lakše razumljivi kada se sastoje od grafika i drugih vizualnih elemenata. Još neke od glavnih prednosti vizualne komunikacije uključuju: međukulturnu komunikaciju, jednostavan i učinkovit prijenos primjera i lakoću razumijevanja.

Kako bi se učinkovito koristila vizualna komunikacija, važno je poznavati publiku. Svatko percipira određenu poruku na  individualnom nivou, zbog prijašnjih iskustava koja se mogu, u velikoj mjeri, razlikovati. Cilj je i da poruka koju kompanija prenosi bude zanimljiva što većem broju osoba. Osim navedenog i kvaliteta dizajna vizualnog materijala je presudna kada govorimo o vizualnim komunikacijama kao i dosljednost vizuelnog identiteta i identiteta brenda.

A što je vizuelni identitet?

Vizualni identitet su sve slike i grafičke informacije koje prikazuju brend i identitet kompanije i razlikuju ih od svih ostalih. Drugim riječima, opisuje sve što potrošači mogu fizički vidjeti, od logotipa do dizajna.

Vizualni identitet moćan je alat za pripovijedanje priče marke i povezivanje s kupcima. Budući da je toliko učinkovita u komunikaciji, pogrešna poruka može imati velike posljedice. Najbolji način da se pronađe vizualni identitet koji odgovara kompaniji, jeste surađivanje s dobrim dizajnerom koji će spojiti slike, boje, font, oblike i tipografiju u jedinstvenu kombinaciju koja će odgovarati samom identitetu kompanije i njenom načinu komuniciranja sa javnošću. Mada,  stvaranje vizualnog materijala nije samo za one koji imaju formalnu obuku za grafički dizajn ili imaju pristup skupim, vrhunskim alatima. Jednostavne snimke i slike okruženja u kojem se nalazimo izvrstan su primjer jednostavnog načina stvaranja potrebne slike dok se prenosi već određena sadržajna poruka. Iako je dizajn koristan za vizualnu komunikaciju ideja, te ideje se moraju spojiti i ispričati priču o brendu kompanije. Jasno je, međutim, da postoji velik broj poruka, ideja i priča koje vizualni identitet može komunicirati. Da bi se izbjegla zabuna, najbolje je usredotočiti se na jednu poruku odjednom.

Zaključno s navedenim, vizualna komunikacija odnosi se na vizualna sredstva za brzo prenošenje informacija određenoj publici bez korištenja riječi. Korištenje vizualne komunikacije nudi interaktivna, kreativna i jednostavna sredstva za razmjenu informacija. Treba ih koristiti kako bi se osiguralo da poruke mogu nesmetano prosljeđivati podatke primateljima. Dokazi istraživanja, većinom, ukazuju na isti zaključak – korištenje vizualne komunikacije presudno je za cjelokupni strateški plan komunikacije. Uključivanje slika i videozapisa u svrhu razmjene informacija i poruka ima mnoge prednosti i za pošiljatelja i za primatelja zato što upotreba vizualnih elemenata i ikona čini tehničke informacije pristupačnima.

Bitno je naglasiti da je brzi prijelaz na rad na daljinu zbog pandemije učinio da vizualna komunikacija postane sastavni dio komunikacije u poslovnom okruženju. Najčešći savjet koji se daje na početku kreiranja vizualnog identiteta i učinkovitog korištenja vizualne komunikacije su upotreba modernog i jednostavnog dizajna koji se može koristiti s kohezivnim vizualnim brendom, te ponavljanje istog zbog konzistentnosti brenda. U budućnosti će se vizualna komunikacija koristiti sve više i više, jer se ovakav način prenošenja poruka lako pamti i povezuje sa određenom kompanijom i njenim uslugama. Konačno, ovo je prilika da kompanije pokažu svoju kreativnost i estetiku dok komuniciraju s javnošću, te da učine svoju priču o uspjehu nezaboravnom.